theitalianstallion

Aliases: TheItalianStallion

Total score49
Kills17
Deaths62
Offense
Defense
Style10
Time played2 hours (1 hours and 34 minutes)

minutesonline 94