tu_takoi_krutoi (tu_takoi_krutoi)

Total score0
Kills0
Deaths0
Offense0
Defense0
Style0
Time played0 hours (18 minutes)
Last seen2 years ago